Darmowa dostawa na terenie Niemiec od 99€ *

  W soboty nie wydajemy listew, płócien i dużych towarów z magazynu

Filtry
AMI Schlagmetallheft Blattmetall
Schlagmetall Arten: Schlagmetall transfer 14x14cm, 15Bl. Kupfer
AMI Schlagmetallheft Blattmetall Die AMI Schlagmetallheftchen gibt es in unterschiedlichen Größen, mit unterschiedlichem Inhalt. Die einzelnen Blätter sind immer 14x14cm groß.

Treść: 15 Stück (1,12 €* / 1 Stück)

16,80 €*
CLP-Hinweise beachten!
PENTART Liquid Metal 30 ml
Farben: Gold
PENTART Liquid Metal Farbe auf Lösungsmittelbasis mit hohem Metallpigment-Anteil, mit der ein perfekter Metall-Effekt zu erzielen ist. Bemalte Oberfläche mit Hochglanzlack auf Lösungsmittelbasis schützen. Pinsel mit Terpentin-Lösungsmittel oder etwas Vergleichbarem reinigen. Vor Gebrauch gut schütteln. Inhalt: 30 ml

Treść: 0.03 Liter (163,33 €* / 1 Liter)

4,90 €*
CLP-/REACH-Hinweise
Symbole
Wykrzyknik: zagrożenie dla zdrowia Zagrożenie dla zdrowia: Poważne zagrożenia dla zdrowia
Signalwort
Niebezpieczeństwo!
Gefahrenhinweise
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Sicherheitshinweise
P102: Chronić przed dziećmi.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.
P301 + P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/ .
P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].